Rapport online panel over bekendheid met en gebruik van kwaliteitsstandaarden en ROM

30 november 2020

Akwa GGZ heeft een online panel met bijna 350 ggz-professionals. Doel van het panel is om de mening van ggz-professionals in te zetten voor het verbeteren van kwaliteit in de ggz. In de tweede enquête over bekendheid met en gebruik van kwaliteitsstandaarden en ROM hebben 177 respondenten hun mening gegeven, download hier het hele rapport. Ben jij professional in de ggz en wil je je mening met ons delen? Geef je dan hier op voor het panel.

Bekendheid met kwaliteitsstandaarden
De ggz kent drie typen kwaliteitsstandaarden: zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen, die allen op de website van GGZ Standaarden staan. Veel zorgprofessionals zijn bekend met de kwaliteitsstandaarden. Van de respondenten is 85% bekend met zorgstandaarden en richtlijnen, met generieke modules zijn respondenten iets minder bekend.

Gebruik van kwaliteitsstandaarden
Van de respondenten geeft 42% aan dat kwaliteitsstandaarden essentieel zijn om hun werk te kunnen uitvoeren. Opvallend is dat een kleiner deel, namelijk een derde van de respondenten het ‘helemaal eens’ of ‘eens’ is met de stelling dat hun organisatie kwaliteitsstandaarden zoveel mogelijk gebruikt. Professionals lijkt dus meer genegen om de kwaliteitstandaarden te gebruiken dan de organisatie waar zij werken. Professionals gebruiken kwaliteitsstandaarden om beleid te actualiseren, als leidraad tijdens de behandeling en als naslagwerk. Ook worden ze gebruikt voor educatie, bijvoorbeeld tijdens intervisie en in het onderwijs.

Meetinstrumenten, ROM-vragenlijsten ter ondersteuning van de behandeling
Met meetinstrumenten brengt de behandelaar samen met de patiënt de voortgang van de behandeling in kaart en bespreekt deze, om het herstelproces van de patiënt evalueren. Elke zorgstandaard bevat een lijst met veelgebruikte meetinstrumenten, passend bij de psychische problemen van de patiënt. In de ROM bibliotheek van Akwa GGZ vind je een overzicht van deze vragenlijsten.

Gebruik van ROM-vragenlijsten door behandelaar
Ruim 80% van de behandelaren gebruikt ROM-vragenlijsten met name voor het monitoren van de behandeling en het bespreken van de voortgang van de behandeling met de patiënt. Ook worden ze ingezet om te leren: zowel ‘gebruik voor kwaliteitsverbetering’ als ‘het maken van behandelkeuzes’ wordt door bijna 40% van de behandelaren genoemd.

Van alle indicatoren is kwaliteit van leven het meest van toepassing op de behandeldoelen, maar hiervan wordt niet altijd een vragenlijst afgenomen. De vragenlijsten die het meest worden afgenomen, meten symptomatisch herstel en patiëntervaring. Deze indicatoren zijn ook vaak van toepassing op de behandeldoelen.

Gebruik vragenlijst door organisatie
Ruim 75% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie met deze vragenlijsten werkt. Tegelijkertijd vindt maar een derde van de respondenten ROM-vragenlijsten essentieel in de behandeling, een derde denkt hier neutraal en de overige respondenten vinden deze niet essentieel.

Uitkomsten online panel als inzet voor verdere verbeteringen
De redenen waarom professionals de kwaliteitsstandaarden minder gebruiken, is helpende informatie die Akwa GGZ inzet voor de implementatiestrategie van de kwaliteitsstandaarden. Ook het door de respondenten genoemde gebruik van vragenlijsten om mee te leren neemt Akwa GGZ mee bij de ontwikkelingen voor het online leerplatform GGZ Dataportaal. Dit platform helpt professionals bij het ontsluiten van nuttige informatie uit geaggregeerde vragenlijsten zonder dat daar extra werk voor nodig is.
Download hier het hele rapport.
Ben jij professional in de ggz en wil je meedoen aan het panel? Geef je hier op voor het panel.