Over Akwa GGZ

In Nederland hebben jaarlijks ruim 1 miljoen mensen baat bij geestelijke gezondheidszorg. Zij verdienen de best mogelijke behandeling en zorg. Gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde.  Akwa GGZ draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering van zorg door ontwikkeling en onderhoud van kwaliteitsstandaarden, ondersteuning bij datagedreven leren en het faciliteren van lerende netwerken.

GGZ Standaarden
In standaarden staat beschreven wat patiënten, naasten en zorgverleners goede zorg vinden. De kwaliteitsstandaarden staan op GGZ Standaarden en de patiëntinformatie staat op Thuisarts.nl.  Op GGZ Standaarden staan ook praktische werkkaarten, casussen, video’s en webinars ter ondersteuning van het gebruik van standaarden in de praktijk.

GGZ Dataportaal
Met GGZ Dataportaal ondersteunt Akwa GGZ datagedreven leren met expertise, dienstverlening en een platform. De workshop Datagedreven leren geeft als uitkomst een concreet plan van aanpak voor datagedreven leren. Het dashboard van GGZ Dataportaal ondersteunt bij het monitoren van kwaliteit. Ook is er de mogelijkheid te leren van data binnen en tussen organisaties.

GGZ Netwerken
Met GGZ Netwerken biedt Akwa GGZ ondersteuning aan lerende netwerken. Ervaringen en inzichten kunnen met elkaar gedeeld worden en zo leiden tot nieuwe initiatieven voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.

Hoe functioneert de organisatie?
Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’ en is een door alliantiepartijen  geïnitieerd kwaliteitsinstituut. Akwa GGZ wordt gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden GGZ van het Ministerie van VWS en ZonMw. In de alliantie zijn patiënten- en beroepsverenigingen en brancheorganisaties uit de ggz vertegenwoordigd. Akwa GGZ is een stichting met 27 medewerkers en heeft een kwaliteitsraad, bestuur en raad van toezicht.

 • Kwaliteitsraad

  De kwaliteitsraad is de inhoudelijke adviesraad van Akwa GGZ en bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten- en beroepsverenigingen en brancheorganisaties in de ggz. Op basis van inhoudelijke kennis, ervaring en signalen uit de achterban van patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en andere relevante ggz-partijen brengt de kwaliteitsraad advies uit. Prof. dr. Wim van den Brink is de onafhankelijk voorzitter.

  De kwaliteitsraad bestaat uit:
  Patiënten-en naasten organisatie: MIND
  Beroepsorganisaties: NVvP, NVGzP/NIP, V&VN, FVB, P3NL, NVP, NVKG,  NHG, Landelijke vereniging POH GGZ
  Brancheorganisaties: de Nederlandse ggz, MEER GGZ, LVVP
  Zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland*
  * toehoorder in de kwaliteitsraad

 • Bestuur en directie

  Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur van zes leden. De leden functioneren zonder last of ruggespraak van ggz-partijen en richten zich bij de uitvoering van hun taak naar het belang van Akwa GGZ. Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid en bewaakt de juiste balans, focus en fasering. Het bestuur functioneert ‘op afstand’ en delegeert verantwoordelijkheden en activiteiten aan de directie en medewerkers van Akwa GGZ. Het bestuur treedt namens Akwa GGZ naar buiten richting landelijke partijen in de ggz en andere relevante stakeholders.

  Bestuur

  Ariëtte van Reekum

  Drs. Ariëtte van Reekum
  (voorzitter)

  Drs. Hester den Hartog
  (vice-voorzitter)

  Ralph Kupka

  Prof. dr. Ralph Kupka


  Dr. Bart Groeneweg


  Prof. dr. Stynke Castelein


  Prof. dr. Berno van Meijel

  Directie

  Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Akwa GGZ.

  Dominique Vijverberg

  Drs. Dominique Vijverberg MBA

 • Raad van toezicht

  De raad van toezicht bestaat uit een afspiegeling van bestuurders van landelijke ggz-partijen. Ze geeft haar goedkeuring voor het meerjarenperspectief en de jaarlijkse werkplannen met bijbehorende begrotingen en heeft een toetsende en controlerende rol achteraf. In de raad van toezicht zijn de volgende landelijke partijen vertegenwoordigd: MIND, de Nederlandse GGZ, LVVP, MEER GGZ en de beroepsverenigingen NVVP, NIP, P3NL en V&VN.

  Samenstelling

  • Drs. Ria Mous (voorzitter), namens LVVP
  • Martin de Heer MBA (vicevoorzitter), namens Platform MEERGGZ
  • Jaap Kappert MSc, namens V&VN
  • Dr. Ton Dhondt, namens de Nederlandse ggz
  • Petra Zoer MSc, namens MIND
  • Prof. dr. Lieuwe de Haan, namens NVvP
  • Prof. dr. Sako Visser, namens P3NL
  • Dr. Gert-Jan Prosman, namens NIP