Over Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut. Samen met patiënten, hun naasten en professionals werken we aan continue kwaliteitsverbetering van zorg.

Dat doen we door samen met hen zorgstandaarden te ontwikkelen én te ondersteunen bij het toepassen van deze GGZ Standaarden in de praktijk. Met expertise, dienstverlening en een platform ondersteunen we met GGZ Dataportaal datagedreven leren. Met GGZ Netwerken bieden we projectmatige, financiële, analytische en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken.

Lees meer over de speerpunten van Akwa GGZ voor 2024.

Ondersteuning in de praktijk
De focus van Akwa GGZ ligt op ondersteuning van patiënten, hun naasten en professionals in hun dagelijkse praktijk. Met praktijkonderzoeken, het online Panel en actieve deelname bij diverse netwerken identificeert Akwa GGZ mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en maakt deze meetbaar. De organisatie fungeert als een verbindende schakel, biedt een platform voor overleg en bevordert samenwerkingsverbanden tussen verschillende belanghebbenden. Bovendien ontwikkelt Akwa GGZ materialen die ingezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk en bij scholing en opleidingen, met als doel de kwaliteit van zorg te ondersteunen. De informatie uit de zorgstandaarden voor patiënten staat op Thuisarts.nl.

Hoe functioneert de organisatie?
Akwa GGZ wordt gefinancierd vanuit het programma Kwaliteitsgelden van het Ministerie van VWS en ZonMw. Binnen de alliantie zijn patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en brancheorganisaties uit de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigd.  Akwa GGZ is een stichting met 29 medewerkers en beschikt over een kwaliteitsraad, bestuur en raad van toezicht.

 • Kwaliteitsraad

  De kwaliteitsraad is de inhoudelijke adviesraad van Akwa GGZ en bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten- en beroepsverenigingen en brancheorganisaties in de ggz. Op basis van inhoudelijke kennis, ervaring en signalen uit de achterban van patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en andere relevante ggz-partijen brengt de kwaliteitsraad advies uit. Prof. dr. Wim van den Brink is de onafhankelijk voorzitter.

  De kwaliteitsraad bestaat uit:
  Patiënten-en naasten organisatie: MIND
  Beroepsorganisaties: NVvP, NIP, V&VN, FVB, P3NL, NVP, NVKG,  NHG, Landelijke vereniging POH GGZ
  Brancheorganisaties: de Nederlandse ggz, MEER GGZ, LVVP
  Zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars Nederland*
  * toehoorder in de kwaliteitsraad

 • Bestuur en directie

  Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur van zes leden. De leden functioneren zonder last of ruggespraak van ggz-partijen en richten zich bij de uitvoering van hun taak naar het belang van Akwa GGZ. Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid en bewaakt de juiste balans, focus en fasering. Het bestuur functioneert ‘op afstand’ en delegeert verantwoordelijkheden en activiteiten aan de directie en medewerkers van Akwa GGZ. Het bestuur treedt namens Akwa GGZ naar buiten richting landelijke partijen in de ggz en andere relevante stakeholders.

  Bestuur

  Ariëtte van Reekum

  Drs. Ariëtte van Reekum
  (voorzitter)

  Drs. Hester den Hartog
  (vice-voorzitter)

  Ralph Kupka

  Prof. dr. Ralph Kupka


  Dr. Bart Groeneweg


  Prof. dr. Berno van Meijel


  Drs. Merel Heimens Visser MBA


  Marjoleine van der Zwan MSc MBA

  Directie

  Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Akwa GGZ.

  Dominique Vijverberg

  Drs. Dominique Vijverberg MBA

 • Raad van toezicht

  De raad van toezicht bestaat uit een afspiegeling van bestuurders van landelijke ggz-partijen. Ze geeft haar goedkeuring voor het meerjarenperspectief en de jaarlijkse werkplannen met bijbehorende begrotingen en heeft een toetsende en controlerende rol achteraf. In de raad van toezicht zijn de volgende landelijke partijen vertegenwoordigd: MIND, de Nederlandse GGZ, LVVP, MEER GGZ en de beroepsverenigingen NVVP, NIP, P3NL en V&VN.

  Samenstelling

  • Drs. Ria Mous (voorzitter), namens LVVP
  • Martin de Heer MBA (vicevoorzitter), namens Platform MEERGGZ
  • Jaap Kappert MSc, namens V&VN
  • Dr. Ton Dhondt, namens de Nederlandse ggz
  • Petra Zoer MSc, namens MIND
  • Prof. dr. Lieuwe de Haan, namens NVvP
  • Prof. dr. Sako Visser, namens P3NL
  • Dr. Gert-Jan Prosman, namens NIP