Generieke Module Acute Psychiatrie als kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

12 september 2019

Het Zorginstituut heeft dinsdag 10 september besloten de Generieke Module Acute Psychiatrie op te nemen in het Register. De module is een beschrijving van het proces van tijdige en kwalitatief goede acuut psychiatrische hulpverlening. Ook bevat de module een breed gedragen implementatieplan.

De acuut psychiatrische hulpverlening in Nederland is onderverdeeld in 28 regio’s. De diversiteit van het werk, de vele betrokken partijen en de lokale factoren maakten het ingewikkeld om de standaard te ontwikkelen en landelijke afspraken te maken over implementatie. Dankzij de constructieve houding van vertegenwoordigers van patiënten, professionals, zorgaanbieders en financiers ligt er nu deze standaard. Dit geeft de vele partijen die betrokken zijn bij acute psychiatrie praktische handvatten voor zorg, proces en implementatie.

Drie-eenheid tijdigheid, kwaliteit en outreachend

In deze module is de combinatie van tijdigheid, kwaliteit en outreachend karakter van de zorg essentieel. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ggz-crisiszorg tijdig, duaal én waar mogelijk bij de persoon in crisis thuis wordt aangeboden. Uiteraard met oog voor de veiligheid van zowel patiënt als professional. Het gaat om een drie-eenheid met de pijlers tijdigheid, kwaliteit en outreachend. De prioriteit mag niet verschuiven naar slechts één van deze pijlers. Voor de drie-eenheid is in het implementatieplan veel aandacht.

Om een adequate inschatting te maken van de crisis, is de functie ggz-triagist omschreven in de module. Aan de hand van de triagewijzer start de triagist de keten. Daarnaast komt uit de module naar voren dat elke ketenpartij zijn rol en verantwoordelijkheden heeft. Op die manier kan al vanaf het eerste contact met een verwijzer de acuut psychiatrische keten vloeiend functioneren: de eerste inschatting van de triagist, de beoordeling door het duale team en het bepalen van welke vervolg zorg moet worden ingezet.

De-escaleren

Voor de persoon in crisis en zijn naasten is het van belang dat hulpverleners gericht zijn op het de-escaleren van de situatie: het creëren van rust, veiligheid en vertrouwen. Het oordeel van de persoon in crisis, bijvoorbeeld via afspraken uit de crisiskaart, én het oordeel van de naasten worden hierbij actief meegenomen. Dit kan eventuele stigmatisering of traumatisering voorkomen. In de module krijgen naasten een duidelijke rol en worden zij actief betrokken bij het zorgproces.

Met deze module in de hand gaan zorgaanbieders in 28 regio’s aan de slag met het optimaal inrichten van acute psychiatrie. Dit vindt plaats in regionaal overleg in de keten en met zorgverzekeraars.

Acute Psychiatrie

Bekijk de Generieke Module