Zorgstandaarden optimaal aan laten sluiten bij de praktijk

18 mei 2021

Akwa GGZ en de Nederlandse ggz onderzoeken binnen teams van ggz-professionals hoe zorgstandaarden deel uitmaken van hun dagelijkse praktijk. Het rapport met alle uitkomsten wordt ingezet om het veld beter te ondersteunen bij de implementatie van zorgstandaarden. Teams die deelnemen aan het onderzoek ontvangen inzicht in hoe het team zorgstandaarden toepast én ontvangen kosteloos deskundigheidsbevordering.

Download de afbeelding hier.

Toepasbaarheid zorgstandaarden in de praktijk
Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. In het onderzoek wordt op basis van een online vragenlijst en een verdiepend interview inzichtelijk hoe zorgstandaarden deel uitmaken van de dagelijkse praktijk van een team.

Dominique Vijverberg, directeur Akwa GGZ: “Er is onvoldoende inzicht in de toepasbaarheid en het gebruik van zorgstandaarden in de praktijk. Ook is het complex om vast te stellen welke behandelinterventies er in welke situatie worden gegeven, bijvoorbeeld wanneer je samen met de patiënt bewust afwijkt van een standaard omdat de situatie daarom vraagt. Deze informatie is wel nodig om zorgstandaarden aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de ggz-professional.”

Uitkomsten geven input voor kwaliteitsverbetering ggz
Het onderzoek is gericht op de zorgstandaarden Angst, ADHD, Bipolaire stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen en Psychose. Het onderzoek meet de toepasbaarheid van deze zorgstandaarden en de knelpunten daarvan in het veld. Met de opgetelde, anonieme uitkomsten van deelnemende teams kunnen de zorgstandaarden en de toepassing ervan worden verbeterd voor optimale aansluiting op de praktijk.

Veronique Esman, directeur de Nederlandse ggz: “Het is belangrijk voor de sector omdat het onderzoek bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit. We laten hiermee zien dat leren en verbeteren in een cyclisch proces voor ons een groot goed is.”

Voor deelnemende teams
Teams ontvangen inzicht in hoe zij zelf zorgstandaarden toepassen in hun dagelijkse praktijk en hoe zich dat verhoudt tot ervaringen van anderen. Elk team kan daarnaast kiezen voor een kosteloze deskundigheidsbevordering op maat ter ondersteuning van het gebruik van zorgstandaarden in hun dagelijkse praktijk.  Meer informatie en aanmelden kan via: www.akwaggz.nl/praktijk.

Totstandkoming zorgstandaard
Elke zorgstandaard komt tot stand door een werkgroep bestaande uit patiënten, naasten en professionals, en is gebaseerd op actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Vervolgens wordt het voorstel van de werkgroep becommentarieerd door andere patiënten en professionals en na verwerking van hun commentaar geautoriseerd door patiënten-, beroeps- en brancheverenigingen.

Vanuit het perspectief van de patiënt beschrijft de zorgstandaard wat goede zorg is. Een zorgstandaard beschrijft geen standaardzorg, maar biedt een overzicht van wat patiënten kunnen en mogen verwachten in het zorgtraject. De professional kan er beargumenteerd van afwijken als – naar zijn of haar oordeel en in samenspraak met de patiënt – de belangen van de patiënt daarmee beter zijn gediend vanwege diens specifieke situatie en voorkeuren.