Zorgorganisatie 4mb zet CQi in om de behandeling succesvol te verbeteren: samen beslissen leidt tot sneller herstel

Om patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden, zet 4mb onder andere uitkomsten uit de CQi in. Met deze uitkomsten ging een werkgroep van psychologen aan de slag om samen beslissen binnen de behandeling te verbeteren. Aanleiding voor dit verbetertraject waren de uitkomsten van de CQi. We spreken hierover met Erwin Bijlsma, bestuurder en klinisch psycholoog bij 4mb.

Gebruik CQi vanaf oprichting
“Vanaf onze oprichting hebben wij de CQi ingezet en daaruit verbeterpunten gesignaleerd voor de organisatie. Ik heb altijd al een sterke voorkeur gehad om zorg meetbaar te maken. Weten wat cliënten van de door jou geleverde zorg vinden, is cruciaal om te achterhalen waar je je kunt verbeteren. Soms sturen we cliënten de CQi al in het voorlaatste gesprek, zo kan de behandelaar nog toelichting vragen op bepaalde aspecten als hier aanleiding voor is.”

CQi elke twee maanden op de agenda
“We zijn er gelijk heel intensief mee aan de slag gegaan en elke twee maanden bespraken we de uitkomsten van de CQi in het multidisciplinair overleg. Gezamenlijk evalueerden we op welke subschalen we achterbleven of vooruitgingen. De behoefte van de cliënt is altijd belangrijk en de uitkomsten van de CQi lieten zien dat we onze cliënten nog meer konden betrekken bij het zorgproces. De subschaal samen beslissen en de onderliggende vragen van deze subschaal uit de CQi  gaven ons inzicht in concrete verbeterpunten. Gecombineerd met literatuuronderzoek zijn we het verbeterproject samen beslissen gestart.”

Verbeterproject samen beslissen
“Een werkgroep van psychologen ging aan de slag om samen beslissen beter te borgen in het behandeltraject.  Samen met Paul Rijnders, specialist op het gebied van intakes en diagnose, hebben we onze intakeprocedure gestructureerd opgezet. Er is daarbij gebruikt gemaakt van het KOP-model en samen beslissen staat inmiddels centraal in onze nieuwe procedure.

Direct bij aanmelding vragen we onze patiënt nu: “Wat wilt u voor uzelf bereikt hebben aan het einde van de behandeling?” Tijdens de behandeling zijn alle omgevingsfactoren zo ingesteld dat samen beslissen centraal staat. Samen met de patiënt bekijken we wat er nodig is om het doel wat zij voor ogen hadden bij aanvang van de behandeling te behalen. In het behandelplan staat het zinnetje “cliënt beslist samen met de behandelaar” centraal. De behandelaar zegt niet meer “dit gaan we doen”. We zoomen in op wat de patiënt nodig denkt te hebben en staan samen stil bij de keuzes die we maken in het behandelproces.”

Samen beslissen met behulp van vragenlijsten
“Om samen beslissen mogelijk te maken zijn vragenlijsten voor de patiënt over de behandeling cruciaal. Dat begint al bij de intake, elke patiënt vult een vragenlijst in. Bij aanvang zijn dit standaard de SQ-48 en vaak de UCL. Veel van onze cliënten kampen met vermijdingsgedrag. Door dit al tijdens de intake uit te vragen, kun je hier rekening mee houden tijdens de behandeling en dit gedrag ook bespreekbaar maken met de cliënt. Ook bespreken we met de cliënt dat het invullen van de lijsten van groot belang is om samen de behandeling te laten slagen.

Het bespreken van deze vragenlijst staat standaard op de agenda bij het bespreken van patiëntdossiers met collega’s onderling. Zo zijn onze behandelaren er alert op of de vragenlijsten zijn ingevuld. Elke vier weken wordt er een vragenlijst ingevuld en worden de uitkomsten met de patiënt besproken. We bekijken samen de grafiek, als er vooruitgang is motiveert dit de patiënt door te gaan. Het laten zien van behandelresultaten heeft op zichzelf al effect op de uitkomst. Als er geen vooruitgang is, wordt met de patiënt besproken hoe we de behandeling aan kunnen passen. Juist ook het inzicht dat we op de verkeerde weg zitten, motiveert om samen nieuwe wegen te bespreken.

Omdat we samen beslissen en het belang van het invullen van vragenlijsten zowel onder professionals als cliënten veel aandacht geven, worden onze vragenlijsten gemiddeld door ongeveer 80% van onze cliënten ingevuld. Als een cliënt geen kans heeft gezien een vragenlijst in te vullen, nemen we daar alsnog de tijd voor aan het begin van de behandeling. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de behandeling ten goede komt en uiteindelijk alleen maar tijd oplevert.”

Resultaten van het verbetertraject
“Om alle collega’s mee te krijgen in dit proces heeft de projectgroep een presentatie gehouden voor alle behandelaren. Dit team van psychologen zijn de rolmodellen in onze organisatie. Nieuwe collega’s worden gecoacht door behandelaren die volgens deze wijze werken.

We zien dat dankzij samen beslissen mensen eerder herstellen, het mede-eigenaar maken van hun eigen herstelproces is cruciaal voor het slagen en versnellen van de behandeling. Ook de uitkomsten van de CQi bevestigen dat patiënten vinden dat wij ze beter betrekken bij de keuzes in het behandelproces. De score op de subschaal samen beslissen is gestegen.”

CQi halfjaarlijks en input uit cliëntenpanel
“Inmiddels staat de CQi halfjaarlijks op de agenda. We bespreken de uitkomsten met behandelaren en het cliëntenpanel. Zij zijn een belangrijk deel van onze organisatie. Hier komen aandachtspunten uit die door projectteams in de organisatie worden opgepakt. Uit het cliëntenpanel kwam bijvoorbeeld de suggestie om een vragenlijst onder oud-cliënten af te nemen. We zijn ook benieuwd hoe cliënten na een jaar terugkijken op hun behandeling. Samen met een aantal psychologen heeft het panel een vragenlijst opgesteld die we jaarlijks afnemen. Daar komen weer nieuwe aandachtspunten uit.”

Toekomst
“We bekijken de CQi nu op organisatieniveau en de volgende stap is dat voor onze vier vestigingen afzonderlijk te doen, zodat we onderling van elkaar kunnen leren. Omdat het aandeel van online behandelen de laatste periode van 20 naar wel 90% is gestegen, willen we dit ook evalueren. Het zou mooi zijn als hierover een extra vraag in de CQi komt. Op dit moment doen we ook een pilot met virtual reality, ook die willen we graag evalueren. We hebben nu positieve ervaringen bij cliënten die met behulp van virtual reality hun angsten hebben verminderd.”

Over de CQi
In de CQi beantwoorden cliënten vragen over hun ervaringen met de door hen ontvangen zorg. De eerste versie van de CQi Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ &VZ) is 15 jaar geleden ontwikkeld. De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien. In juli 2020 is er een nieuwe versie van de CQi verschenen voor ambulante ggz en verslavingszorg.
Organisaties die de uitkomsten van de CQi en de subschalen voor bijvoorbeeld bejegening en samen beslissen in kaart willen brengen kunnen dat doen met behulp van de dashboard functie in GGZ Dataportaal.