Privacyverklaring

Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. Op deze pagina is ons privacybeleid vastgelegd, waarin we helder en transparant aangeven hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Akwa GGZ doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

  1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  2. Deze doelen en type persoonsgegevens hebben beschreven in dit privacybeleid.
  3. Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  4. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
  5. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  6. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
  7. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.
  8. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonlijke gegevens

Op sommige pagina’s vragen wij om het achterlaten van persoonlijke gegevens, namelijk je naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of de naam van de organisatie waarvoor je werkt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je het contactformulier invult of je abonneert op onze digitale nieuwsbrief. De informatie die je invult, gebruiken we alleen om contact met je te kunnen opnemen of om je de gevraagde informatie te kunnen toesturen. Akwa GGZ  zal je persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of doorgeven aan derden, tenzij het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te kunnen versturen. De verstrekte gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is dan voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

Je hebt altijd het recht om je verstrekte persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Dat doe je door een mail te sturen aan secretariaat@akwaggz.nl of door te klikken op ‘unsubscribe from this list’ onderaan elke e-mailnieuwsbrief die je van ons ontvangt.

Externe links

Deze website bevat links naar webpagina’s van andere partijen. Akwa GGZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s of voor het privacybeleid van deze partijen.