Petra Zoer lid raad van toezicht Akwa GGZ

10 augustus 2022

Petra Zoer is benoemd tot lid van de raad van toezicht van Akwa GGZ. Zij neemt het stokje over van Wim van Minnen, die vanaf de oprichting van Akwa GGZ betrokken is geweest namens MIND. We spreken met Wim over zijn activiteiten als lid van de raad van toezicht de afgelopen jaren en met Petra over haar plannen en verwachtingen als nieuw lid van de raad van toezicht.

Het is van ons

Wim: “Ik ben vanaf 1 januari 2019 betrokken geweest bij Akwa GGZ als lid van de raad van toezicht (RvT). Het fusieproces was net afgerond en er was een bijzondere structuur vormgegeven met een raad van toezicht, bestuur, directeur en kwaliteitsraad. Zodat alle betrokken partijen in de alliantie het gevoel hadden ‘het is van ons’ en er tegelijk goed gewerkt kon worden. Tijdens de eerste vergaderingen was het met elkaar nog zoeken, wie is waar verantwoordelijk voor en wie heeft welke taak? De ruimte die we kregen om dat vorm te geven vond ik heel prettig en ik heb de samenwerking altijd als buitengewoon plezierig ervaren.”

Samenwerking patiënten, naasten en zorgaanbieders

“Bij een goede samenwerking is het belangrijk dat je je op de juiste momenten laat horen en soms ook je mond houdt als dat nodig is. Binnen de RvT was ik de enige die het cliënten- en naastenperspectief vertegenwoordigde en moest soms inschatten of er draagvlak was, of dat ik ergens voor moest vechten. Ik heb steeds ervaren dat er veel ruimte en respect was voor de inbreng van het patiëntperspectief en soms kwam er ook steun uit onverwachte hoek. Dat was heel prettig. Ik ben blij met hoe Akwa GGZ het patiëntperspectief zichtbaar maakt. Overal komt naar voren dat het een samenwerking is van patiënten, naasten en zorgaanbieders. Het belang van de patiënt weegt nadrukkelijk mee en dat vind ik fantastisch.”

Bij elkaar brengen

“Voor cliëntenorganisaties is het heel belangrijk om mee te kunnen praten over wat goede zorg nu eigenlijk is, gevat in kwaliteitsstandaarden. Door direct aan tafel te zitten kunnen we de zorg beter aan laten sluiten op behoeften van cliënten en naasten. Verder maken de standaarden inzichtelijk wat cliënten en naasten van de zorg kunnen verwachten. Daarom vonden wij Akwa GGZ belangrijk. Een belangrijke volgende stap is dat er uit standaarden ook keuze-informatie volgt. Data die voortkomt uit regelmatige voortgangsevaluatie in de behandelkamer, kan daar in de toekomst belangrijk in worden. Uiteraard met borging van de privacy en toestemming van de cliënt in kwestie. Het biedt bij goed ingerichte registratie en ontsluiting de mogelijkheid om te achterhalen wat zou werken voor cliënten die op jou lijken. Op basis daarvan kun je keuzes maken voor de zorg die op basis van data én voorkeuren het beste bij je past. Het is een vergezicht en een lastig proces gebleken, waardoor we nu op het gebied van transparantie helaas minder ver gekomen zijn dan MIND had gewild. Dat Akwa GGZ zoveel kwaliteitsstandaarden heeft gerealiseerd vind ik heel mooi. Het bij elkaar brengen van verschillende partijen en bereiken van consensus op soms complexe onderwerpen, zonder dat het vaag wordt. Dat is goed gedaan. Mooi om te zien hoeveel draagvlak er nu is voor Akwa GGZ. Dat het veld zegt dat het fijn is dat Akwa GGZ er is en dat we cliënten en zorgaanbieders bij elkaar brengen.”

Grondig en gedegen

“De kwaliteitsraad van Akwa GGZ vind ik een pareltje. Ik heb als invaller een paar keer bijeenkomsten van de kwaliteitsraad voorgezeten en daar heb ik gezien hoe grondig en gedegen iedereen zich voorbereid en hoe goed de processen lopen. Als iedereen zo serieus werkt, kom je ergens met elkaar. Dat is wat ik wil. Ik heb zelf gezien en ervaren hoeveel leed er is bij mensen met psychische problemen en hun naasten. Daar verlichting in brengen met betere standaarden, betere therapieën en betere medicatie. Dat is mijn drive. En ik zou willen dat we behandelaren nóg meer kunnen helpen.”

Wat wil je Petra meegeven?

“Ik hoop dat Petra de verbinding tussen MIND en Akwa GGZ voortzet, zodat draagvlak bij de achterban van MIND blijft bestaan voor het werk van Akwa GGZ. En ik hoop dat zij aandacht blijft vragen voor het belang van leren van data. Petra is de enige vertegenwoordiger van het cliënt- en naastenperspectief in de RvT en ik weet zeker dat zij de coöperatieve sfeer overeind houdt, zonder eigen ambities en doelen ondergeschikt te maken. Als dat lukt, is het leuk en relevant werk. En als iets leuk en relevant is, houd je het ook vol. Inspirerend en leuk werk, dat wens ik haar toe.”

Mens centraal en stigma doorbreken

Petra: “Ik ben opgegroeid met een moeder met psychische kwetsbaarheid, dus als naaste ken ik de ggz goed. Mijn ervaring is dat er betrokken en gemotiveerde professionals in de ggz werken, maar dat de mens centraler kan staan in de zorg. Niet als patiënt, maar als individu.  Dat drijft mij. Ik had me voorgenomen dat áls er een kans voorbijkomt om hier aan bij te dragen, ik die met twee handen aangrijp. Daarbij vind ik het ook erg belangrijk om het stigma te doorbreken. Toen ik als bestuurslid aan de slag kon bij MIND platform heb ik dat direct gedaan en toen Wim stopte, werd ik gevraagd namens MIND aan te sluiten bij de RvT van Akwa GGZ.”

Kwalitatief goede zorg is essentieel

“Het valt me op dat Akwa GGZ een open, moderne en servicegerichte organisatie is waar mensen met passie werken om de zorg beter te maken. Kwalitatief goede zorg is essentieel voor patiënten en naasten, evenals inzicht in mogelijkheden. Welke keuzes heb je als patiënt in behandelingen en medicatie, wat past bij jou? Samen met je behandelaar maak je een keuze afgestemd op jouw situatie. Dat kan soms zoeken zijn en dan wil je duidelijke informatie die begrijpelijk is voor iedereen, ongeacht wensen of vaardigheden.”

Kracht van verbinding

“Kwaliteit moet toetsbaar zijn, en dat gaat verder dan alleen een goede behandeling. Het gaat ook om aansluiten bij de patiënt als mens,  zijn of haar behoeften en persoonlijke situatie. Door mijn eerdere werk bij ziekenhuizen en mijn persoonlijke ervaringen heb ik veel affiniteit met de onderwerpen kwaliteit van zorg en continue verbeteren. Ik geloof in de kracht van verbinding, je hebt elkaar nodig om zaken te verbeteren. Zeker wanneer het over complexe zaken gaat als kwaliteit van zorg, daarin moet je alle perspectieven meenemen. Met het perspectief van de patiënt als uitgangspunt. Dat Akwa GGZ een alliantie is waarin partijen sámen willen leren en verbeteren spreekt mij erg aan. Ik merk hoe zorgvuldig er wordt gewerkt en denk dat er kansen zijn in de ggz om meer van elkaar te leren en samen te leren en te verbeteren. Op het gebied van patiënt- en naastenperspectief zie ik goede ontwikkelingen en ik zou het mooi vinden als dit nog meer en integraler meegenomen wordt.”

Vooruitkijken

“Als ik vooruitkijk hoop ik dat over vijf jaar patiënten en naasten meer en duidelijker inzicht hebben in de behandelopties en de kwaliteit ervan. Het uitgangspunt is dat de patiënt eigenaar is van zijn of haar gegevens en bepaalt met wie en wanneer het gedeeld wordt. En als we die data gebruiken om samen van te leren, maken we de zorg samen steeds een beetje beter. Ik hoop dat dit er ook toe bijdraagt dat het werk interessant blijft voor de professional. De problemen op de arbeidsmarkt raken de patiënt, dus het werk leuker en aantrekkelijker maken voor professionals vind ik ook heel belangrijk. Dat betekent ook daar waar mogelijk de administratieve lasten verlichten, want patiënt én professional zijn gebaat bij een omgeving waar het fijn werken is.”

Raad van toezicht van Akwa GGZ

De raad van toezicht bestaat uit een afvaardiging van landelijke ggz-partijen. Ze geeft haar goedkeuring voor het meerjarenperspectief en de jaarlijkse werkplannen met bijbehorende begrotingen en heeft een toetsende en controlerende rol achteraf. In de raad van toezicht zijn de volgende landelijke partijen vertegenwoordigd: MIND, de Nederlandse GGZ, LVVP, MEER GGZ en de beroepsverenigingen NVVP, NIP, P3NL en V&VN.

Meer over Akwa GGZ ->