Ontwikkeling van de generieke module diagnostiek.

6 oktober 2020

Hoe kijken patiënten en naasten naar diagnostiek?
Op 23 september is de inhoudelijke werkgroep van professionals, patiënten en naasten bij elkaar gekomen en gestart met de ontwikkeling van de generieke module diagnostiek. Om de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven, is optimale samenwerking tussen patiënt, naaste en professional (de triade) in het diagnostische proces van groot belang.

Bij de ontwikkeling van deze generieke module is, net als bij andere door Akwa GGZ ontwikkelde kwaliteitsstandaarden de patiënt journey leidend. Als input voor de standaard heeft MIND een enquête uitgezet waarin gevraagd is naar de ervaringen en wensen van patiënten en naasten ten aanzien van het diagnostische proces. 626 patiënten en 126 naasten hebben de enquête ingevuld.

“Het eigen verhaal”
Meer dan 85% van de patiënten geeft aan dat het belangrijk is dat er ruimte is om hun eigen verhaal te vertellen, dat het bij diagnostiek niet alleen gaat over psychische problemen maar ook om de sociale en financiële situatie en dat zij graag uitleg krijgen over hoe een diagnose tot stand komt. Ook willen patiënten dat een behandelaar hen vraagt of zij zich kunnen vinden in de diagnose. Een nog groter deel van de naasten noemt al deze punten en 96% van de naasten geeft aan dat zij het van belang vinden om ook de ruimte te krijgen hun verhaal te vertellen.

“Regelmatig evalueren”
Dit staat in contrast met de ervaringen in de praktijk met evalueren. Bijna 60% van de patiënten geeft aan dat er geen evaluatie van de diagnose en behandeling heeft plaats gevonden. Van de naasten geeft ruim 70% aan niet geraadpleegd te zijn bij de evaluatie van de behandeling en ruim 80% is niet geraadpleegd bij de evaluatie van de diagnose.

Op de website van MIND vind je meer informatie over de uitkomsten van de enquête en het gehele rapport.

Ontwikkeling van de generieke module diagnostiek
De bevindingen uit deze enquête zijn besproken met de  werkgroep en worden meegenomen bij het uitwerken van de generieke module diagnostiek. De geplande tweedaagse met de werkgroep gaat vanwege de huidige Corona maatregelen niet door en we doen er alles om de ontwikkeling van de GM diagnostiek op een andere wijze door te laten gaan.