Nieuwe website voor lerende netwerken in de ggz

1 november 2022

In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten samen ervaringen en inzichten met elkaar delen die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. Lerende netwerken passen bij de ambitie van ‘een lerende ggz’ zoals nagestreefd door veldpartijen, politiek en overheid. Met het GGZ Netwerken programma biedt Akwa GGZ projectmatige, financiële en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken. De nieuwe website ggznetwerken.nl geeft de netwerken weer die vanuit het programma ondersteund worden.

Informatie delen

Netwerken worden ondersteund met het creëren van een eigen community, organiseren van meetings en delen van informatie. Op de nieuwe website heeft elk netwerk een eigen pagina waarin onder andere het doel, de activiteiten, best practices, nuttige links en aanvullende informatie van het netwerk gedeeld worden. Hiermee heeft elk netwerk de mogelijkheid in-en extern te communiceren over activiteiten en uitkomsten. Zo kunnen via deze website ook andere organisaties, professionals, patiënten en naasten geïnspireerd worden en leren van de uitkomsten van deze lerende netwerken.

Actieve netwerken


GGZ Netwerken ondersteunt op dit moment het netwerk Voorkomen verplichte zorg, netwerk Angst en Depressie, netwerk CGT bij Psychose, netwerk Dissociatieve stoornissen, netwerk Toegankelijke mentale gezondheidszorg en een netwerk van kwaliteitsfunctionarissen.

Netwerk Voorkomen verplichte zorg
Op initiatief van een aantal bestuurders in de ggz is de coalitie Voorkomen verplichte zorg opgericht en zijn verschillende lerende netwerken opgezet rond het voorkomen van verplichte zorg. Een netwerk van ambulante teams, een netwerk van klinische teams en een netwerk van ggz-organisaties die gezamenlijk inzicht willen creëren met data over verplichte zorg.

Netwerk Angst en depressie
Diverse zorgaanbieders werken samen om de zorg voor patiënten met een angst- of depressieve stoornis verder te verbeteren. In het netwerk worden kennis, inzichten en ervaringen gedeeld op basis van data. In 2022 zijn nieuwe inzichten opgedaan, onder andere over structureel evalueren en het voorkomen van terugval. In 2023 worden nieuwe bijeenkomsten georganiseerd en vinden activiteiten plaats gericht op het leren én toepassen van best practices in de eigen organisatie.

Netwerk Toegankelijke mentale gezondheidszorg
In dit lerend netwerk worden de verschillende bestaande initiatieven naast elkaar gezet en wordt onderzocht wat daarin de werkzame elementen zijn die leiden tot verbetering van de toegankelijkheid in de mentale gezondheidszorg. Ook de kosten en baten van het ‘verkennend gesprek’ en de varianten daarop bij andere ggz-instellingen worden meegenomen.

Bekijk de website GGZ Netwerken en alle actieve netwerken