Lerende netwerken in de praktijk: uitkomsten enquête onder ggz-professionals

16 februari 2021

Bijna 600 professionals denken in het panel van Akwa GGZ mee over continue kwaliteitsverbetering in de ggz. Het nieuwste rapport toont de uitkomsten van de enquête leren en verbeteren waarin leren in netwerken is onderzocht. Professionals die deelnemen aan een netwerk ervaren dit als nuttig maar tegelijkertijd loopt de helft van de respondenten die deelnemen aan een netwerk tegen problemen aan.

Lerende netwerken in de ggz: uitgangspunt Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ
‘Samen leren en verbeteren’. Dat is één van de uitgangspunten van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ gepubliceerd in december 2020 door Zorginstituut Nederland. Interprofessionele leersessies, bespreken van spiegelinformatie en onderdeel zijn van lerende netwerken worden daarin als methoden genoemd. Het Kwaliteitsstatuut stelt dat iedere indicerend of coördinerend regiebehandelaar minimaal twee keer per jaar in een lerend netwerk reflecteert op het werk. Om inzicht te krijgen in lerende netwerken in de ggz heeft Akwa GGZ met deze enquête de behoeften en knelpunten op het gebied van leren, verbeteren en netwerken in kaart gebracht.

Helft van respondenten neemt deel aan een netwerk
Iets meer dan de helft van de respondenten is aangesloten bij een netwerk en bijna allemaal vinden zij hun deelname aan een netwerk nuttig voor de kwaliteit van hun werk. Respondenten geven aan dankzij een netwerk reflectie op het eigen werk, nieuwe informatie en een bredere blik te krijgen. Iets minder dan de helft van de respondenten neemt geen deel aan het netwerk. De voornaamste redenen die zij hiervoor geven: geen tijd, er niet bekend mee zijn of het ontbreken van een geschikt netwerk in de regio.

Generalistische basis ggz, vrijgevestigden en medische beroepen vaker aangesloten bij netwerken
Zorgprofessionals met een medisch beroep zijn het vaakst van alle beroepsgroepen aangesloten bij een netwerk. Professionals werkzaam in de generalistische basis ggz zijn vaker aangesloten bij een netwerk dan professionals in de gespecialiseerde ggz. Vrijgevestigde professionals zijn vaker aangesloten bij een netwerk dan zorgprofessionals die in een instelling werken.

Helft van de respondenten ervaart problemen bij invullen netwerk
De helft van de zorgprofessionals die lid zijn van een netwerk, ervaart problemen om dit te organiseren. De meest genoemde knelpunten hebben te maken met tijdgebrek en het ontbreken van financiering voor de tijd die het netwerken kost. Omdat het deelnemen aan netwerken niet onder productietijd valt, geven zorgprofessionals aan dit vaak in eigen tijd te doen.

Behoeften professionals
Respondenten benoemen verschillende behoeften die ervoor kunnen zorgen dat netwerken hen nog beter ondersteunen. Eén daarvan is het beschikbaar stellen van tijd door hun zorginstelling, om deel te nemen aan een netwerk. Ook noemen respondenten dat het wenselijk is als netwerken meer organiseren. Zo worden themadagen, workshops, LinkedIn-groepen en gebruikersgroepen voor software voor zorgplannen genoemd. Binnen het netwerk hebben zorgprofessionals behoefte aan meer inzicht in de context van het werk, aandacht voor richtlijnen en de balans met casuïstiek. Ook geeft een aantal respondenten aan dat zij meer inspraak willen op de onderwerpen die besproken worden binnen het netwerk.

Download hier het hele rapport.

Neem ook deel aan het Online Panel
Voor verdere verbetering van kwaliteit in de ggz zijn ervaringen en meningen van ggz-professionals van belang. Ben jij professional in de ggz en wil je ook meedoen aan het panel? Lees meer over het Online Panel of geef je op.

Geef je mening voor continue kwaliteitsverbetering in de ggz