GGZ Dataportaal ondersteunt lerende ggz met nieuwe functionaliteiten

16 november 2020

Met een platform ondersteunt GGZ Dataportaal ggz-organisaties bij kwaliteitsverbetering van zorg en het maken van beleidskeuzes. Nieuwe functionaliteiten geven professionals meer inzichten en bieden zorgorganisaties betere stuurinformatie.

Leren in de ggz
Leren en verbeteren vindt plaats op verschillende niveaus tussen patiënt en zorgprofessional, in de behandelkamer en daar buiten, in teams, instellingen en netwerken van zorgaanbieders. Patiënt en professional beslissen samen welke zorg passend is. Daarmee worden behandelingen effectiever en sluiten beter aan bij verwachtingen. Het gebruik van indicatoren en vragenlijsten in de individuele behandeling van de patiënt helpt hierbij.

Deze informatie van behandelingen is ook op geaggregeerd niveau inzetbaar om mee te leren. Door in GGZ Dataportaal behandel-, proces- en patiëntkenmerken te bundelen en te koppelen aan uitkomstinformatie, wordt inzichtelijk hoe een behandeling bij een specifieke groep patiënten werkt. Dit inzicht is bruikbaar in het gesprek tussen professionals over kwaliteit. Zo ondersteunt dit platform  ggz-organisaties bij continue kwaliteitsverbetering.

De nieuwste functionaliteiten die aan GGZ Dataportaal worden toegevoegd geven inzicht in het gemiddelde verloop van behandelingen en bieden meer informatie door de weergave van subschalen. Ook de kenmerken van de behandeling worden gedetailleerder weergegeven. Een nieuw dashboard biedt de kwaliteitsfunctionaris ondersteuning bij beleidskeuzes en kwaliteitsverbeteringen.

Inzicht in het gemiddelde verloop van behandelingen
Tot nog toe werden alleen begin- en eindmetingen in rapportages opgenomen, waardoor slechts het eindresultaat van behandelingen in beeld werd gebracht. Door gebruik te maken van alle metingen die zijn ingevuld tijdens behandelingen wordt ook het gemiddelde verloop van behandelingen inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht kan helpen bij beleidskeuzes over op- en afschalen van zorg. Ook kan dit inzicht helpen bij het gesprek met de patiënt om verwachtingen te schetsen over het gemiddelde verloop van een behandeling.
Bekijk hoe dit verloop van behandelingen eruit ziet.

Verdieping door weergave van subschalen van meetinstrumenten
De totaalscore van een meetinstrument geeft de gemiddelde score van de betreffende kwaliteitsindicator weer. Een meetinstrument kan bruikbare subschalen bevatten die meer inzichten geven door gebruik van bestaande data. Zo heeft het meetinstrument BSI bijvoorbeeld 9 subschalen waaronder angst, depressie en somatische klachten. Een ander voorbeeld is de OQ45, die heeft naast een subschaal voor symptomatisch herstel ook 2 subschalen voor maatschappelijk herstel: interpersoonlijke relaties en sociale rol. Hiermee kan voor een groep patiënten, bijvoorbeeld patiënten met een angststoornis, inzichtelijk worden gemaakt op welke vlakken herstel achterblijft. Ook kan het inzicht geven in comorbiditeit.
Bekijk hoe dit inzicht eruit ziet voor de OQ-45.

Toevoegen kenmerken van het behandelproces
Behandeluitkomsten en patiëntkenmerken geven een goed beeld van de voortgang van behandelingen. Om verschillen te interpreteren zijn ook de kenmerken van behandelingen van belang. Daarom voegt GGZ Dataportaal meer behandel- en procesinformatie toe. De eerste stap daarin is het weergeven van het aantal behandelminuten. Het inzicht in de werkelijk ingezette behandelminuten geeft een beeld van de behandelintensiteit en het verloop door de tijd heen. Ook een kenmerk als het wel of niet toepassen van e-health kan gekoppeld worden aan behandeluitkomsten.
Bekijk hoe dit inzicht eruit ziet voor de weergave van behandelminuten.

Dashboard
GGZ Dataportaal biedt zorgorganisaties een dashboard voor de organisatie. Deze geeft direct inzicht in de generieke meetinstrumenten en proceskenmerken van de eigen organisatie. Voorbeelden zijn het in beeld brengen van functioneel herstel, ervaringen van cliënten en weergave van de klantreis van aanmelding tot afsluiting behandeling. De kwaliteitsfunctionaris wordt hiermee ondersteund bij beleidskeuzes, evalueren en kwaliteitsverbeteringen.
Bekijk het dashboard hier.

Heb jij nog vragen over GGZ Dataportaal? Neem contact op met onze collega Cynthia Waanders-Peperkamp, zij kan je vragen beantwoorden in een online meeting en toelichten wat GGZ Dataportaal voor jouw organisatie kan betekenen.
Wil je met GGZ Dataportaal gaan werken? Kijk dan op deze pagina wat daar voor nodig is.