Samen beslissen in de ggz: uitkomsten enquête onder professionals

28 oktober 2021

Ruim 700 ggz-professionals delen via het online Panel van Akwa GGZ hun praktijkervaring en dragen zo bij aan continue kwaliteitsverbetering. Het nieuwste rapport toont de uitkomsten van de enquête over samen beslissen. Als voordeel van samen beslissen wordt betere motivatie en commitment bij de patiënt genoemd. Ook worden er belemmeringen ervaren door professionals én is er behoefte aan ondersteuning op dit vlak. Download het rapport Samen Beslissen hier.

Samen beslissen, onderdeel van goede zorg
Samen beslissen betekent dat professionals en patiënten beschikbare informatie met elkaar delen om tijdens de behandeling samen keuzes te kunnen maken. Dit is onderdeel van goede zorg zoals door patiënten, naasten en professionals in alle zorgstandaarden voor de ggz beschreven.

Enquête samen beslissen onder patiënten en naasten
Uit eerder onderzoek van MIND onder cliënten en naasten bleek dat twee op de drie cliënten niet meebeslissen in de diagnose en de behandeling van hun psychische problemen. Het onderzoek concludeert dat meer inspraak van cliënten en naasten gewenst is en essentieel is voor het slagen van de behandeling.

Motivatie, toepassen samen beslissen en betrekken van naasten
In de recent uitgevoerde enquête onder ggz professionals, noemen zij als voordeel van samen beslissen het vergroten van de motivatie en commitment bij de patiënt. Ook ervaren zij het als positief dat er een beroep wordt gedaan op de draagkracht en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.

Het ‘bespreken van samen beslissen’ wordt het vaakst uitgevoerd en ‘het bespreken van de behandelopties’ het minst vaak. In de gespecialiseerde ggz worden vaker dan in de generalistische basis ggz de behandelopties en bijkomende voor-en nadelen besproken.

De meest gebruikte manier om naasten te betrekken is de patiënt de behandelmogelijkheden met de naaste te laten bespreken. Iets meer dan de helft van de zorgprofessionals nodigt de naaste uit op gesprek om de behandelmogelijkheden te bespreken.

Ondersteuning bij samen beslissen
Bijna alle zorgprofessionals gebruiken ondersteuning bij samen beslissen, psycho-educatie en ‘de patiënt stimuleren om beslissingen met naasten te bespreken’ worden het meest ingezet. Van de zorgprofessionals zet 37% regelmatig vragenlijsten als hulpmiddel in om de voortgang van de behandeling te evalueren.

Ruim 80% van de zorgprofessionals geeft aan één of meerdere vormen van ondersteuning bij samen beslissen te kunnen gebruiken. De meest gewenste vormen van ondersteuning zijn voorbeelden van collega’s en training in benodigde vaardigheden. Andere genoemde vormen zijn: samen beslissen aan bod laten komen bij intervisie, meer tijd en steun vanuit de organisatie en het team. Ook is er behoefte aan een beschrijving van het proces gedurende de verschillende fasen van behandeling met concrete voorbeelden en handvatten voor de hulpverlener.

Belemmeringen bij samen beslissen
Drie van de vier professionals ervaart één of meer belemmeringen bij samen beslissen. Als grootste belemmeringen worden beschikbare tijd en behandelaanbod genoemd. Zorgprofessionals vinden dat er weinig aandacht is voor relevante vaardigheden en competenties én dat het proces van samen beslissen niet altijd duidelijk is. Ook wordt genoemd dat niet alle patiënten samen willen beslissen en het moeilijk kan zijn aan te sluiten bij het persoonlijke verhaal en de behoefte van de patiënt.

Download het rapport Samen Beslissen hier. Akwa GGZ gaat komend jaar in samenwerking met relevante stakeholders verschillende activiteiten ontwikkelen om het veld bij samen beslissen te ondersteunen.

Word ook lid van het online Panel en draag bij aan continue kwaliteitsverbetering
In het panel delen professionals hun mening en praktijkervaring op relevante kwaliteitsthema’s. Als je als panellid twee of meer enquêtes per jaar invult, ontvang je een boekenbon als dank voor je bijdrage.
Meld je aan en vul de enquête over eHealth in.