Naar een nieuwe indicatorenset

In de ggz wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) al een aantal jaar gebruikt. Meten met ROM werkt alleen als het goed aansluit bij de behandelpraktijk. Meet je de juiste dingen en zijn de vragen die je stelt ook relevant?

Hiervoor is het essentieel kwaliteitsindicatoren te kiezen die de behandeldoelen ondersteunen. Akwa GGZ begeleidt professionals, patiënten en naasten om samen een set indicatoren te ontwikkelen die daadwerkelijk nuttig zijn voor professional én patiënt.

Wat gaan we doen?

 • Aanleiding

  De ggz gebruikt Routine Outcome Monitoring (ROM) om de behandelvoortgang te meten. De patiënt, diens naaste en de behandelaar kunnen het effect van de behandeling volgen, met elkaar bespreken en op basis hiervan keuzes maken. De wijze waarop ROM is geïmplementeerd en wordt toegepast sluit momenteel onvoldoende aan bij de praktijk. De Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) heeft een plan van aanpak vastgesteld om ROM verder te ontwikkelen. Akwa ggz gaat uitvoering geven aan dit plan.

 • Doelstelling

  Het doel is om tot een indicatorenset te komen die voldoet aan de vier ROM-doelen:

   

  1. Ondersteuning bij de individuele behandeling voor zowel de behandelaar als de patiënt.
  2. Leren van elkaar:
   1. De resultaten van ROM kunnen worden gebruikt om intercollegiaal van elkaar te leren.
   2. De ROM-uitkomsten kunnen ook over de grenzen van aanbieders heen worden gebruikt om van elkaar te leren.
  3. Het bieden van keuze-informatie ten behoeve van de patiënt en zijn naasten.
  4. Het vergelijken van resultaten van instellingen en vrijgevestigden ten behoeve van de zorginkoop door zorgverzekeraars.
 • Werkwijze

  Het plan van aanpak voorziet in 7 fases. De eerste drie fases zijn erop gericht om een initiële set aan indicatoren met bijhorende meetinstrumenten vast te stellen. De fases daarna worden gebruikt om pilots in te richten om ROM doelen 3 en 4 te bereiken en de indicatoren in het register en op de transparantiekalender te krijgen.

  1. Inventarisatie (half 2018 – feb 2019) – invitational conference, vaststellen toetsingskader en werkgroepen die een groslijst aan indicatoren en instrumenten oplevert;
  2. Inzicht (mrt – april 2019) – Analyse van groslijst met speciale aandacht voor praktijkimpact en administratieve lasten;
  3. Selectie en start pilots (mei-juni 2019)– terugkoppeling fase 1 en 2 aan werkgroepen en kwaliteitsraad, eerste selectie en opzet van de pilots;
  4. Autorisatie en pilots (juli-aug 2019) – autorisatieronde voor initiële set, pilots inrichten en fasering uitwerken;
  5. Transparantiekalender (doorlooptijd afhankelijk van ZINL)– publieke informatie: welke meetinstrumenten in het Register geschikt zijn voor publiek gebruik;
  6. Eerste uitvraag van de selectie indicatoren – vervolg pilots, meetinstrumenten worden doorontwikkeld, de meetperiode wordt aangescherpt en de set indicatoren wordt doorontwikkeld;
  7. Autorisatie en vaststelling – de definitieve set van indicatoren en meetinstrumenten wordt aangeboden aan Zorginstituut Nederland
 • Resultaten

  Het project levert twee resultaten:

  1. Een brede set aan indicatoren en meetinstrumenten die worden gebruikt in de spreekkamer die opgenomen zijn in het register van ZINL.
  2. Een beperkte selectie van indicatoren en meetinstrumenten die geschikt zijn voor publieke informatie welke op de transparantiekalender worden gezet.