Derde versie richtlijn GGZ en corona gepubliceerd

21 april 2020

De geestelijke gezondheidszorg heeft de eigen specifieke richtlijn GGZ en corona herzien. De derde versie van de richtlijn is op 21 april gepubliceerd op GGZ Standaarden. In deze derde versie zijn onder andere een aantal wijzigingen doorgevoerd die logisch voortvloeien uit het feit dat de Nederlandse ggz zich aan het voorbereiden is op de inrichting van de ‘anderhalve meter-maatschappij’, zoals in alle zorgsectoren nu gebeurt.

Belangrijke wijzigingen

  • Instellingen en vrijgevestigden hebben de afgelopen tijd keuzes gemaakt tussen face-to-face behandelen of behandelen via alternatieven zoals beeldbellen. De richtlijn zet voorop dat de keuze voor de behandelvorm altijd het resultaat van shared decisionmaking is. Nu men tracht de reguliere zorg weer op gang te brengen, stelt deze derde versie van de richtlijn dat face-to-face behandeling kan plaatsvinden met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de patiënt, medepatiënten of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.
  • De richtlijn is verruimd voor groepsbehandelingen voor kwetsbare groepen zoals de opnamevervangende dagbehandeling, ernstig getraumatiseerde patiënten, kwetsbare kinderen en voor patiëntengroepen die onvoldoende kunnen profiteren van digitale behandeling of beeldbellen. De richtlijn geeft aan dat deze groepsbehandelingen weer kunnen worden opgestart. Voorwaarden zijn wel dat de groep niet groter is dan de ruimte toelaat bij minimaal 1,5 meter afstand onderling en dat deelnemers geen ziekteverschijnselen hebben.
  • De tekst over bezoek voor opgenomen patiënten is op een aantal punten aangepast. Zo is nu opgenomen dat wanneer de instelling besluit dat een afdeling geen bezoek meer kan ontvangen, een regiebehandelaar eventueel kan zoeken naar een passende oplossing voor het ontvangen van bezoek. De regiebehandelaar besluit over eventuele uitzonderingen op de bezoekersregelingen. Bezoekers die zich niet aan de maatregelen van de instelling houden, kunnen alsnog worden geweigerd.
  • Het is voor medewerkers van het grootste belang dat er bij het verplegen en behandelen van een verdachte of besmette patiënt de noodzakelijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. In de praktijk kan daar een tekort aan zijn. De richtlijn geeft nu een afwegingskader voor situaties van schaarste (met links naar enkele praktische documenten).
  • De richtlijn is op een aantal punten beter toegesneden op de verslavingszorg, zoals het vermelden van de rol van verslavingsartsen in specifieke situaties.
  • In deze crisistijd geeft de richtlijn aan dat het in sommige gevallen beter is de patiënt vervroegd met ontslag te laten gaan om de risico’s op besmetting te reduceren. In de paragraaf Psychische zorg bij corona is een paragraaf toegevoegd die ingaat op de aandacht voor de voorwaarden die aan dat vervroegd ontslag gesteld moeten worden.
  • Er is een nieuwe paragraaf toegevoegd over waar op te letten bij  Electroconvulsietherapie (ECT) als hoogrisicobehandeling (onder andere screening en testen).

Een compleet overzicht van de wijzigingen lees je in het onderdeel Versiebeheer van de standaard.

De wijzigingen zijn in de week van 14 april tot stand gekomen na onderling overleg tussen de NVvP, LVVP, MIND, NIP, Platform MEER GGZ, V&VN en GGZ Nederland. De richtlijn is afgestemd met het RIVM, het versiebeheer berust bij Akwa GGZ. De richtlijn wordt met regelmaat aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De meest actuele versie van de richtlijn vind je altijd op GGZ Standaarden.