Missie

Psychische problemen kunnen enorm ontwrichtend zijn. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, weten dat als geen ander. Wanneer zij in al hun kwetsbaarheid een beroep doen op professionele hulp, moeten zij kunnen rekenen op de grootst mogelijke deskundigheid en betrokkenheid van zorgverleners in de ggz, gebaseerd op principes van waardegedreven en integrale zorg. Daarbij ligt de focus op gezondheid; op herstel van het vermogen van mensen met psychische problemen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven. Het herwinnen van geestelijk en fysiek welzijn is hierbij geen doel op zich, maar een middel om een volwaardig en zinvol leven te kunnen leiden. Vanuit dit perspectief draagt de ggz bij aan hun herstel en kwaliteit van leven. Om vanuit deze context en rekening houdend met de hiervoor genoemde uitgangspunten de kwaliteit van de ggz voor mensen met psychische problemen en aandoeningen verder te verbeteren is voor akwa de volgende missie geformuleerd:

Op weg naar het herstel van het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven, verdienen mensen met psychische problemen en aandoeningen de best mogelijke behandeling en zorg, gegeven de actuele kennis en kunde die in de sector aanwezig is.

Akwa streeft vanuit dit concept van gezondheid, alsmede het perspectief van patiënt en naasten, naar een continue en planmatige ontwikkeling en monitoring van de kwaliteit van de zorg in de ggz, opdat de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment en de juiste plaats, afgestemd op de voorkeuren van de patiënt (en diens naasten), in goede samenhang met andere zorgdomeinen en in de keten, met behoud van continuïteit en doelmatig wordt geleverd.

Daartoe ontwikkelt akwa onder andere kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties waarbij ‘samen beslissen’, alsmede vertrouwen op kennis en kunde van de professional in de ggz belangrijke uitgangspunten zijn.