Drie uitgangspunten voor het werken aan zorgpaden

Een mooie vertaling van een zorgstandaard naar de praktijk is een zorgpad. Zorg uit de standaard wordt hierin vertaald naar de praktijk van de organisatie. Er is nu een draaiboek (met toolkit) beschikbaar voor kwaliteits- en beleidsmedewerkers in de ggz.

Hiermee kunnen zij projecten leiden en trainingen geven in het ontwerpen en implementeren van zorgpaden. Het draaiboek noemt drie uitgangspunten voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van zorgpaden.

1. Betrek disciplines en patiënten evenredig

Het is belangrijk om alle bij de zorg betrokken disciplines te betrekken bij de ontwikkeling van het zorgpad. Zo wordt  belangrijke informatie zoveel mogelijk gedeeld en vergroot je de praktische toepasbaarheid, zo wordt de uiteindelijke implementatie vergemakkelijkt. Werk samen met ervaringsdeskundigen en/of patiënten bij de ontwikkeling van het zorgpad. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de centrale patiëntenraad en betrek de eventuele ondersteuners van de patiëntenraad als dat nodig is. Dit geldt ook voor de naasten, betrek mensen uit de familie- of naastbetrokkenenraad.

2. Beperk het aantal zorgpaden

Maak een keuze in hoeveel en welke zorgpaden je wilt ontwikkelen. Maak bijvoorbeeld een keuze voor het ontwikkelen van zorgpaden voor een patiëntengroep met een aanzienlijk volume, aanzienlijke complexiteit, aanzienlijke kosten en voldoende voorspelbaarheid van wenselijke zorg.

3. Gebruik de PDSA-methode

De ontwikkeling en implementatie van zorgpaden gebeurt in vier fasen (Plan-Do-Study-Act) volgens de kwaliteitscirkel van Deming. Deze cyclus helpt bij het systematische ontwikkelen, meten en in de praktijk brengen van het zorgpad.
Het draaiboek is gebaseerd op deze systematische ontwikkeling van zorgpaden. In elk hoofdstuk is aandacht voor een van de onderdelen van de cyclus. Ook zijn handvatten opgenomen voor de communicatie. Elk hoofdstuk eindigt met een to do list en een verwijzing naar bruikbare documenten in de toolkit.

Zorgpaden

Zorgprogramma’s en zorgpaden zijn de vertalingen van een zorgstandaard naar de dagelijkse praktijk van de zorg. Ze beschrijven het zorgproces voor een specifieke groep patiënten, waarbij inhoud en proces van zorg worden toegespitst op de eigen (organisatie)situatie. Zo wordt de landelijk gedragen norm dagelijkse realiteit. Zorgpaden helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met zorgpaden wordt beoogd dat patiënten effectieve en veilige zorg krijgen tegen aanvaardbare kosten. De patiënt staat expliciet centraal.

Wanneer zorgpaden goed geïmplementeerd worden, betekenen ze voor patiënten minder wachttijd, betere uitkomsten van zorg en een betere service. Voor de professional betekent het minder hectiek in het werk, meer feedback over het klinisch handelen en een betere reputatie van de professional. Voor een zorginstelling betekent het een beter imago, meer patiënten en minder kosten.