Vacature Directeur

Recent hebben de gezamenlijk GGz-partijen verenigd in de Agenda GGz Gepast Gebruik & Transparantie (AGGT) een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg (GGz) opgericht. Onder de naam Akwa, alliantie kwaliteit in de GGz, krijgt het instituut de komende maanden nader vorm. Uiteindelijk zal Akwa per 1 januari 2019 volledig operationeel zijn. Akwa, dat onder regie van patiënten en professionals en hun naasten komt te staan, heeft een onafhankelijk bestuur en een Raad van Toezicht bestaande uit de vertegenwoordigende organisaties van patiënten, professionals en hun naasten en zorgaanbieders. In Akwa zullen (een deel van) de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) en de Stichting Benchmark GGz (SBG) ondergebracht worden. Onder andere ter ondersteuning van het bestuur krijgt Akwa een professioneel bureau dat aangestuurd zal worden door een directeur.

Directeur

met strategisch inzicht en politiek-bestuurlijk en omgevingssensitief

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het meerjarenprogramma en de daarop gebaseerde jaarlijkse werkplannen (incl. budgetbeheer) en stuurt hiertoe de bureauorganisatie aan, mede op basis van de genoemde plannen. Hij/zij ondersteunt het bestuur, en bereidt in afstemming met het bestuur de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en de Kwaliteitsraad (incl. subcommissies) voor en stemt het beleid af op het beleid van veldpartijen in de brede GGz en derden, zoals Zorginstituut Nederland, ZonMw, VNG, etcetera. De directeur legt (in voortgangsrapportages) verantwoording af aan het bestuur over verloop, budget en resultaten t.o.v. het meerjarenprogramma en de jaarlijkse werkplannen. Hij/zij vertegenwoordigt akwa bij diverse overlegvormen, geeft presentaties en is het gezicht van akwa, bijvoorbeeld tijdens congressen en andere relevante bijeenkomsten.

U heeft een afgeronde universitaire opleiding en ervaring met het managen van professionals, (complexe) programma’s en grotere projecten, bij voorkeur op het terrein van de (geestelijke) gezondheidszorg. U beschikt over actuele kennis over kwaliteitsbeleid, leidinggevende kwaliteiten en ondernemerschap en heeft een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. U heeft een duidelijke visie op kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief en heeft in uw carrière laten zien hier concreet vorm en uiting aan te hebben gegeven. Dankzij uw goed opgebouwde netwerk heeft u verbindingen met verschillende partijen in de brede GGz. U bent resultaat-, samenwerkings- en ondersteuningsgericht en in staat open en helder te communiceren met (vertegenwoordigers van) zowel professionals als patiënten en naasten.

Informeren en solliciteren

De search van de directeur voor akwa wordt verzorgd door GITP. U kunt uw sollicitatie met cv via www.gitp.nl/vacatures tot uiterlijk 27 mei 2018 richten aan Jolanda Salari, directeur Talent Search bij GITP. U kunt Jolanda ook bellen voor meer informatie: 030 204 08 51.

Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.